Privacyverklaring voor sollicitanten

ZGT hecht grote waarde aan een zorgvuldige werving en selectieprocedure. De gedragscode van de NVP (“de NVP sollicitatiecode”) is onze leidraad. Om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring voor sollicitanten opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
de stichting STICHTING ZIEKENHUISGROEP TWENTE, hierna verder te noemen ZGT, gevestigd aan de Zilvermeeuw 1, 7609 PP te Almelo, telefoonnummer 088 708 78 78, info@zgt.nl.

ZGT beschikt over een functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn:
Functionaris Gegevensbescherming
t.a.v. mevrouw mr. D.M. Oldenkotte
Postbus 546
7550 AM Hengelo
Of gegevensbescherming@zgt.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiermee wordt bedoeld dat het moet gaan om gegevens die kunnen zorgen voor herleidbaarheid tot, of herkenbaarheid van, een bepaalde persoon. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

ZGT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens tijdens de werving- en selectieprocedure:

  • NAW-gegevens (NAW = naam, adres en woonplaats);
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
  • IP-adres;
  • Opleidingsgegevens;
  • Arbeidsverleden.
  • CV
  • Sollicitatie- / motivatiebrief

Het gebruik van persoonsgegevens door ZGT

Er zijn meerdere situaties te onderscheiden waarbij ZGT persoonsgegevens van een sollicitant verwerkt. Als je bij ZGT solliciteert op een vacature of als je een open sollicitatiebrief stuurt, verstrek je ons persoonsgegevens die wij verwerken. Wij kunnen ook persoonsgegevens van sollicitanten verwerken die wij van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van een werving & selectie bureau of een uitzendbureau.

Naast de bovenstaande situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken, vindt in het kader vaneen selectieprocedure soms screening plaats. Jouw persoonsgegevens worden dan bijvoorbeeld gebruikt in een gesprek met referenten. Ook kunnen een assessment, psychologisch onderzoek en/of een medische keuring onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Ook dan worden er persoonsgegevens verwerkt.

In alle gevallen gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Doeleinden

ZGT verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor de doeleinden voor de werving- en selectieprocedure, dan wel de verbetering hiervan.

Grondslagen

Voor de werving- en selectieprocedure verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van ZGT om informatie te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de sollicitatieprocedure.
Je hebt altijd het recht om de verleende toestemming weer in te trekken. Je kunt de toestemming intrekking door een mail te sturen naar recruitment@werkenbijzgt.nl.

Verstrekking aan derden

In geval van het opvragen van referenties, het maken van een assessment, of het verrichten van psychologisch en/of medisch onderzoek, kunnen jouw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Jouw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

ZGT zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ZGT passende beveiligingsmaatregelen genomen. Denk hierbij aan het opslaan van jouw persoonsgegevens in een beveiligde digitale omgeving en het gebruik van wachtwoorden om de toegang tot jouw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Door het gebruik van deze cookies verwerken wij jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door ZGT kun je ons cookiebeleid raadplegen.

Jouw Rechten

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je een aantal rechten. Je hebt recht op inzage, wijziging, beperking of verwijdering, het maken van bezwaar tegen bepaalde gegevensverwerkingen en het verkrijgen van een kopie van deze gegevens. Voor zover er geen wettelijke bepalingen zijn op basis waarvan we niet aan jouw verzoek mogen voldoen, zal ZGT jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen.

ZGT verwerkt jouw verzoek in beginsel kosteloos binnen een maand, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of een onevenredige inspanning vergt.

Vragen en klachten


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Bureau recruitment, Recruitment@werkenbijzgt.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZGT, laat dit dan vooral aan ons weten. ZGT zal haar uiterste beste doen om samen met jou tot een oplossing te komen. Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je met onze functionaris gegevensbescherming contact opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring


ZGT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2019.